Drunk

Français

Temps: 68 - Parets: 2
Autor/a: Julien Balme
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Música del ball:
Kyle Bennett Band - Time to Switch to Whiskey


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 CROSS, KICK, KICK, CROSS, KICK, FLICK, STOMP, ROCK & KICK
1-2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant diagonal dreta
3-4 (saltant) Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant diagonal esquerra – Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
5-6 (saltant) Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant diagonal esquerra – tornar sobre Peu esquerre i Flick Peu dret darrere
7-8 (saltant) Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre – Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant

SECCIÓ-2 FLICK, STOMP, KICK, SLOW COASTER STOMP, STOMP, HOLD
1-2 (saltant) Tornar sobre Peu esquerre i Flick Peu dret darrere – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4 Kick Peu dret davant – Peu dret darrere
5-6 Peu esquerre al costat del Peu dret – Stomp Peu dret davant
7-8 Stomp Peu esquerre davant – Pausa

SECCIÓ-3 ROCK FWD, TOE STRUT ½ TURN x3
1-2 Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre
3-4 Touch Punta dreta darrere – ½ volta dreta, posar Taló dret a terra
5-6 Touch Punta esquerra davant – ½ volta dreta, posar Taló esquerre a terra
7-8 Touch Punta dreta darrere – ½ volta dreta, posar Taló dret a terra

SECCIÓ-4 ROCK CROSS JUMP, FLICK, STOMP, KICK, STOMP, FLICK, STOMP
1-2 (saltant) Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere – Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant diagonal esquerra
3-4 (saltant) Tornar sobre Peu esquerre i Flick Peu dret darrere – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Kick Peu dret davant – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Flick Peu dret cap a la dreta – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-5 SWIVEL TOE-HEEL-TOE, HOLD, ROCK FWD CROSS, ¼ TURN, HOLD
1-2 Swivel Punta dreta cap a la dreta – Swivel Taló dret cap a la dreta
3-4 Swivel Punta dreta cap a la dreta – Pausa
5-6 Rock Peu esquerre creua davant Peu dret – tornar sobre Peu dret
7-8 ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant – Pausa

SECCIÓ-6 PIVOT MILITARY, SAILOR STEP ¼ TURN, FLICK
1-2 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra
3-4 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra (mantenir Pes del cos sobre Peu dret)
5-6 Peu esquerre creua darrere Peu dret – ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta
7-8 Peu esquerre davant diagonal esquerra – Flick Peu dret darrere

SECCIÓ-7 STOMP, HEEL TAP x3, HOLD
1-2 Stomp Peu dret cap a la dreta (amplada d’espatlles) – aixecar Taló dret (mantenint Punta dreta a terra)
3-4 Tap Taló dret a terra – aixecar Taló dret (mantenint Punta dreta a terra)
5-6 Tap Taló dret a terra – aixecar Taló dret (mantenint Punta dreta a terra)
7-8 Tap Taló dret a terra – Pausa

SECCIÓ-8 ¾ TURN, ¾ TURN, ROCK BACK JUMP, STOMP, HOLD
1-2 ¾ volta esquerra sobre Peu esquerre, Peu dret al costat del Peu esquerre (sobre 2 temps)
3-4 ¾ volta esquerra sobre Peu esquerre, Peu dret al costat del Peu esquerre (sobre 2 temps)
5-6 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa

SECCIÓ-9 APPLEJACKS
1-2 Swivel Punta esquerra a l’esquerra i Taló dret a l’esquerra – tornar Punta esquerra i Taló dret cap al centre
3-4 Swivel Punta dreta cap a la dreta i Taló esquerre cap a la dreta – tornar Punta dreta i Taló esquerre cap al centre

TAG-1 AL FINAL DE LA 1ª PARET (8 temps)
1-4 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
5-8 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra – Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra

TAG-2 AL FINAL DE LA 3ª PARET (24 temps)
1-4 Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre – Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre
5-8 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa
1-4 Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre – Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre
5-8 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa
1-4 Touch Punta dreta darrere – ½ volta dreta, Taló dret a terra – Touch Punta esquerra davant – ½ volta dreta, Taló esquerre a terra
5-8 Touch Punta dreta darrere – ½ volta dreta, Taló dret a terra – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret – Pausa

TAG-3 AL FINAL DE LA 6ª PARET (48 temps)
1-48 Al principi del ball, preveure una parella que ballarà al costat teu
En aquest TAG, els 2 ballarins faran un “pedra-paper-tisores”
Qui guanyi avançarà una línia i qui perdi la retrocedirà
Els vençedors de la primera línia i els perdedors de la darrera quedaran al mateix lloc on eren.


INTRO FACULTATIVA
Després que el cantant digui ONE – TWO
El cantant repetirà ONE : La 1ª fila => ½ volta esquerra, Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
El cantant repetirà TWO : La 2ª fila => ½ volta esquerra, Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
El cantant dirà THREE : La 3ª fila => ½ volta esquerra, Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
El cantant dirà FOUR : Les altres files => ½ volta esquerra, Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre

En acabat, la 1ª fila 1-4 Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre – Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre
5-8 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa
després la 2ª fila 1-4 Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre – Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre
5-8 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa
després la 3ª fila 1-4 Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre – Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre
5-8 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa
després les altres files 1-4 Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre – Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre
5-8 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa
Després, tornar a començar el ball


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...