Drinking alone

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Adriano Castagnoli
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Jackson Taylor - Drinking Alone


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

INTRO
Fer el TAG-1 (4 cops) i afegir:
1 & 2 Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret avançant
3 & 4 Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre reculant
5-6 ½ volta dreta, Peu dret davant-½ volta dreta, Peu esquerre darrere
7 & 8 Rock Peu dret darrere-tornar sobre Peu esquerre-Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-1 KICK, STOMP, SWIVEL RIGHT FOOT, SWIVEL LEFT HEEL
1-2 Kick Peu dret davant-Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4 Swivel Punta dreta cap a la dreta-tornar Punta dreta cap al centre
5-6 Swivel Punta dreta cap a la dreta-Swivel Taló dret cap a la dreta
7-8 Swivel Taló esquerre cap a la dreta-tornar Taló esquerre cap al centre

SECCIÓ-2 GRAPEVINE RIGHT, SCUFF, ROCK STEP, TURN ½ LEFT, STOMP
1-2 Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre creua darrere Peu dret
3-4 Peu dret cap a la dreta-Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Rock Peu esquerre davant-tornar sobre Peu dret
7-8 ½ volta esquerra, Peu esquerre davant-Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-3 HEEL, HOOK, HEEL, HOLD, CROSS, TURN ½ RIGHT, HOLD
1-2 Touch Taló dret davant-Hook Peu dret davant canya esquerra
3-4 Touch Taló dret davant-Pausa
& 5 Peu dret lleugerament darrere-Peu esquerre creua davant Peu dret
6-7-8 Desenrotllar ½ volta dreta en 2 temps (Pes del cos sobre Taló esquerre & Punta dreta)-Pausa

SECCIÓ-4 STOMP, HOLD, STEP, BACK, CROSS, HOLD, POINT RIGHT, STOMP
1-2 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Pausa
3-4 Peu esquerre darrere diagonal esquerra-Peu dret darrere
5-6 Peu esquerre creua davant Peu dret-Pausa
7-8 Touch Punta dreta cap a la dreta-Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-5 KICK FORWARD, STOMP, KICK BACK, STOMP, STEP, HOLD, 2 TOUCH TOE BACK
1-2 Kick Peu dret davant-Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4 Kick Peu dret darrere-Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Peu dret davant-Pausa
7-8 Touch Punta esquerra darrere Peu dret x2

SECCIÓ-6 JUMP BACK, CROSS, TURN ½ RIGHT, STOMP RIGHT, HOLD
1-2 (saltant) Rock Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant-Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere
3 (saltant) Rock Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
4-5-6 ½ volta dreta sobre Peu esquerre, Sweep Peu dret d’esquerra cap a la dreta en 3 temps
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Pausa

SECCIÓ-7 KICK, BRUSH, SLAP BACK, STOMP, SWIVEL, 2 TOUCH RIGHT HEEL
1-2 Kick Peu dret davant-Brush Peu dret darrere
3-4 Hook Peu dret darrere genoll esquerre i Slap mà esquerra-Stomp Peu dret cap a la dreta
5-6 Swivel Taló esquerre cap a la dreta-tornar Taló esquerre cap al centre
7-8 Touch Taló dret davant Peu esquerre x2

SECCIÓ-8 ROCK BACK RIGHT, SWIVEL, 2 STOMP, SLAP, STOMP LEFT
1-2 Rock Peu dret darrere-tornar sobre Peu esquerre davant diagonal esquerra
3-4 Swivel Taló dret a l’esquerra-Swivel Punta dreta a l’esquerra
5-6 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Stomp Peu dret cap a la dreta
7-8 Hook Peu esquerre darrere genoll dret i Slap mà dreta-Stomp Peu esquerre a l’esquerra


TAG-1
AL FINAL DE LA 2ª i 7ª PARET, fer 4 cops:
1-2 Stomp Peu dret x2
3-4 Applejack: Swivel Punta esquerra i Taló dret a l’esquerra-tornar cap al centre
5-6 Applejack: Swivel Punta dreta i Taló esquerre cap a la dreta-tornar cap al centre
7-8 Kick Peu dret davant-Brush Peu dret darrere

TAG-2
A la 1ª i 4ª PARET, després de les seccions 2-4-6, afegir aquests 4 temps :
1-2 Touch Punta dreta davant-posar Taló dret a terra (amb Pes del cos)
3-4 Touch Punta esquerra davant-posar Taló esquerre a terra (amb Pes del cos)


Vídeos

Font: WildCountryRoma


Font: destinationcountry
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...