Always with you # II Concurs Back to Kansas - 2011

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 1
Autor/a: Strikes
Font: The Southern Gang (Traducció al català de Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Jayne Denham - Road To Our Town


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1
Noi: SCISSOR CROSS, HOLD, SCISSOR CROSS, STOMP
Noia: SCISSOR CROSS, HOLD, STEP FWD, PIVOT ½ TURN, STEP FWD, SCUFF

Posició de sortida : RIGHT SKATERS
1 – 4
Noi/Noia: Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre al costat del Peu dret – Peu dret creua davant Peu esquerre – Pausa

5-8
Noi: Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre creua davant Peu dret – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
Noia: Peu esquerre davant – Girar ½ volta dreta – Peu esquerre davant – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
Mà esquerra de l'home a la mà dreta de la dona ; Posició CLOSE

SECCIÓ-2
Noi: WEAVE LEFT, ROCK SIDE CROSS, HOLD
Noia: WEAVE RIGHT, ROCK SIDE ¼ TURN, ¾ TURN, HOLD

1-4
Noi: Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua davant Peu esquerre
Noia: Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret – Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua davant Peu dret
La dona passa sota el braç esquerre de l'home

5-8
Noi: Rock Peu esquerre a l’esquerra – tornar sobre Peu dret – Peu esquerre creua davant Peu dret – Pausa
Noia: ¼ volta dreta, Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre – ¾ volta dreta, Peu dret davant – Pausa

SECCIÓ-3
Noi: WEAVE RIGHT, ROCK SIDE ¼ TURN, STEP FWD, HOLD
Noia: WEAVE LEFT, ROCK ¼ TURN, ½ TURN, HOLD

1-4
Noi: Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret – Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua davant Peu dret
Noia: Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua davant Peu esquerre
La dona passa sota el braç esquerre de l'home ; Posició RIGHT WRAP BASKET

5-8
Noi: Rock Peu dret cap a la dreta – tornar sobre Peu esquerre, ¼ volta esquerra – Peu dret davant – Pausa
Noia: ¼ volta esquerra, Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret – ½ volta esquerra, Peu esquerre davant – Pausa

SECCIÓ-4
Noi: SLOW SHUFFLE FWD, HOLD, ROCK FWD, ¼ TURN, STOMP
Noia: SLOW SHUFFLE FWD, TOE BACK, TRIPLE STEP ¾ TURN, STOMP

1-4
Noi: Peu esquerre davant – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre davant – Pausa
Noia: Peu dret davant – Peu esquerre al costat del Peu dret – Peu dret davant – Touch Punta esquerra darrere Taló dret
La dona passa sota el braç esquerre de l'home

5-6
Noi: Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre
Noia: ¼ volta dreta, Peu esquerre darrere – ¼ volta dreta, Peu dret al costat Peu esquerre

7-8
Noi: ¼ volta dreta, Peu dret cap a la dreta – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
Noia: ¼ volta dreta, Peu esquerre al costat Peu dret – Stomp Up Peu dret al costat Peu esquerre
Posició OPEN DOUBLE HAND

SECCIÓ-5 Noi/Noia: RUMBA BOX
Mà esquerra de l'home a la mà esquerra de la dona
1 – 4 Noi/Noia: Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre al costat del Peu dret – Peu dret davant – Pausa
Mà dreta de l'home a la mà dreta de la dona

5 – 8 Noi/Noia: Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre
Mà dreta de l'home a la mà esquerra de la dona ; mà dreta de la dona sobre l’espatlla esquerra de l'home

SECCIÓ-6
Noi: SLOW SHUFFLE BACK, HOOK, SLOW SHUFFLE FWD, SCUFF
Noia: SLOW SHUFFLE FWD, TOE BACK, STEP BACK, FULL TURN

1-4
Noi: Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del Peu dret – Peu dret darrere – Hook Peu esquerre davant canya dreta
Noia: Peu esquerre davant – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre davant – Touch Punta dreta darrere Taló esquerre

5-8
Noi: Peu esquerre davant – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre davant – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
Noia: Peu dret darrere – ½ volta esquerra, Peu esquerre davant – ½ volta esquerra, Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del Peu dret
La dona passa sota el braç dreta de l'home

SECCIÓ-7 Noi/Noia: VINE RIGHT, SCUFF, JAZZ BOX ¼ TURN, STOMP
Mà esquerra de l'home a la mà esquerra de la dona
1 – 4 Noi/Noia: Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret – Peu dret cap a la dreta – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

5 – 8 Noi/Noia: Peu esquerre creua davant Peu dret – Peu dret darrere – ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
Es deixen anar les mans esquerra i s’agafen les mans dreta ; Posició OPEN CROSS HAND

SECCIÓ-8
Noi: ROCK BACK, TOE STRUT ¼ TURN, TOE STRUT ¼ TURN, TOE STRUT ¼ TURN
Noia: ROCK BACK, TOE STRUT ½ TURN, TOE STRUT ½ TURN, TOE STRUT ¼ TURN

1-4
Noi: Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre – Touch Punta dreta davant – ¼ volta esquerra, posar Taló dret a terra
Noia: Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre – Touch Punta dreta davant – ½ volta esquerra, posar Taló dret a terra
La dona passa sota el braç dreta de l'home
Es deixen anar les mans dreta i s’agafen les mans esquerra


5-6
Noi: Touch Punta esquerra davant – ¼ volta esquerra, posar Taló esquerre a terra
Noia: Touch Punta esquerra darrere – ½ volta esquerra, posar Taló esquerre a terra
La dona passa sota el braç esquerre de l'home

7-8
Noi: Touch Punta dreta davant – ¼ volta esquerra, Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
Noia: Touch Punta dreta davant – ¼ volta esquerra, Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
Tornar a la posició de sortida : RIGHT SKATERS

A la segona i quarta PARET
Ballar dins al final de la Secció-6 i afegir

1-4
Noi: Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre – Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre
Noia: Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre) – Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre
Mà dreta de l'home a la mà dreta de la dona ; position RIGHT SKATERS

RESTART A la cinquena PARET
Ballar dins a Temps-4 de la Secció-5 i afegirs
5-8
Noi: Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre
Noia: Peu esquerre a l’esquerra – ¼ volta dreta, Peu dret al costat del Peu esquerre – ¼ volta dreta, Peu esquerre al costat del Peu dret – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
Mà dreta de l'home a la mà dreta de la dona ; position RIGHT SKATERSVídeos

Font: Nashmerville


Font: mycountrycat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...